MY KUCHAR
MY KUCHAR
Bath mats, plaster, styrofoam
2011